Pravilnik za natjecanja u sinkroniziranom plivanju

Pravilnik za natjecanja u sinkroniziranom plivanju - PDF

 I  TEMELJNE ODREDBE 

Članak  1.

Ovim Pravilnikom se uređuju temeljna prava, dužnosti i obveze svih sudionika natjecanja u sinkroniziranom plivanju, organizacija natjecanja, raspisivanje i provođenje natjecanja, rukovodstvo natjecanja, obavljanje sudačkih dužnosti, dužnosti i prava delegata, dužnosti priređivača,organizacija zdravstvene službe, red na plivalištu, žalbeni postupak, tehničke odredbe o objektima za natjecanja, kao i ostala pitanja koja se odnose na natjecanje.

Članak  2.

Natjecanja u sinkroniziranom plivanju u Republici Hrvatskoj održavaju se prema pravilima FINA i odredbama ovog Pravilnika.

Članak  3.

Prvenstvena natjecanja svih stupnjeva moraju biti međusobno usklađena, što će pored ovog Pravilnika uređivati i Opći sustav natjecanja HSSP, sukladno temeljnim dokumentima sinkroniziranog plivanja.

Svi postojeći sustavi natjecanja u Republici Hrvatskoj, od klubskog do republičkog, moraju

biti sastavni dio Općeg sustava natjecanja HSSP.

Članak  4.

Odredbe ovog Pravilnika obvezuju sve sudionike registrirane u Hrvatskom savezu sinkroniziranog plivanja (u daljnjem tekstu HSSP).

Nepoznavanje odredbi ovog Pravilnika ne oslobađa odgovornosti sudionike natjecanja za slučaj povrede istih.

Sva opća akta koja se odnose na sustav i uvjete natjecanja moraju biti sukladni odredbama ovog Pravilnika.

 

II  UVJETI NATJECANJA

Članak  5.

Na natjecanjima u sinkroniziranom plivanju mogu sudjelovati samo natjecateljice koje su uredno registrirane u skladu sa Pravilnikom o registraciji.

Kao dokaz ispravnosti registracije služi registracijska iskaznica. Ukoliko natjecateljica nemože predočiti registracijsku iskaznicu radi dokazivanja svog identiteta, delegat organizatora natjecanja će utvrditi identitet natjecateljice pomoću osobnog dokumenta ili potvrde jedne od službenih osoba natjecanja i dozvoliti nastup, a protiv kluba provest će se disciplinski postupak.

Na natjecanjima nema pravo nastupati natjecateljica koja je pod izdržavanjem stegovne mjere zabrane nastupa na određeno vrijeme ili na određenom broju natjecanja. Strane državljanke koje stalno borave u Republici Hrvatskoj, a registrirane su u HSSP sukladno Pravilniku o registraciji, imaju pravo nastupa na svim natjecanjima osim sudjelovanja u nacionalnim ekipama Republike Hrvatske.

Članak  6.

Na međunarodnim natjecanjima koje organizira HSSP, mogu nastupati samo one natjecateljice čiji su nacionalni savezi članovi međunarodnih organizacija FINA.

Međunarodna natjecanja(otvorena prvenstva i mitinzi) u Republici Hrvatskoj se mogu organizirati samo uz predhodnu suglasnost IO HSSP.

Na međunarodnim natjecanjima u inozemstvu mogu sudjelovati članice i predstavnici strukovnih organizacija HSSP (klubovi, sekcije, suci) uz predhodnu suglasnost HSSP.

O sudjelovanju na međunarodnim natjecanjima u inozemstvu obavezno se treba u HSSP dostaviti službeni zapisnik i izvješće sa natjecanja. Odluku o sudjelovanju nacionalnih ekipa

na međunarodnim natjecanjima  i međunarodnim priredbama u Republici Hrvatskoj i / ili

inozemstvu, donosi IO HSSP.

Oluku o sudjelovanju nacionalnih ekipa na Olimpijskim igrama, Mediteranskim igrama, i Svjetskim prvenstvima donosi Hrvatski olimpijski odbor u dogovoru sa HSSP.

Članak  7.

 

II-1.  Kategorije

Natjecateljice u sinkroniziranom plivanju dijele se po dobnom uzrastu u slijedeće kategorije:

–  SENIORKE                           17 do 25 godina starosti

–  FINA JUNIOR                       od 14 do 17 godina starosti

–  JUNIORKE                           15 do 17 godina starosti

–  MLAĐE JUNIORKE(C)       13 i  14 godina starosti

–  KADETKINJE (D)                12 godina i mlađe

Sve dobne grupe se odnose na period od 01. siječnja do 31. prosinca. Ntjecateljice rođene u toj kalendarskoj godini ulaze u odgovarajuću dobnu grupu odnosno kategoriju.

Članak  8.

Obzirom na kategorije, natjecanja se mogu raspisivati:

–  za jednu dobnu skupinu natjecateljica

–  za dvije ili više dobnih skupina natjecateljica

–  određivanjem donje granice starosti natjecateljica

–  određivanjem gornje granice starosti natjecateljica

–  za natjecateljice određenih godina starosti.

Na natjecanjima za koja nisu utvrđene godine rođenja i starosti natjecateljki ni njihova dobna skupina, pravo nastupa imaju sve natjecateljice bez obzira na starost.

Članak  9.

Na natjecanja za koje je prijavljena, natjecateljica se može natjecati samo u jednom solu, jednom duu i jednom timu.

Članak  10.

 

II – 2.  Odjeća natjecateljki

Za sve natjecateljice u sinkroniziranom plivanju obvezna odjeća je jednodjelni kostim od neprozirnog materijala pristojnog kroja. Za natjecanja u figurama obvezan je jednodjelni kostim crne boje i bijela kapa. Vrhovni sudac natjecanja ovlašten je da zabrani sudjelovanje na natjecanju svim natjecateljicama koje nemaju odgovarajuće kostime.

 

III   NATJECANJA

 

III – 1.   Općenito

Članak 11.

Prema značaju, natjecanja u sinkroniziranom plivanju mogu biti:

 1. međudržavna
 2. međunarodna
 3. prvenstvena
 4. prijateljska
 5.   propagandna

Članak  12.

Međudržavna natjecanja su natjecanja na kojima sudjeluju nacionalne ekipe Republike Hrvatske. Međudržavna natjecanja ugovara i organizira nadležno tijelo HSSP.

Priređivanje međudržavnog natjecanja IO HSSP može povjeriti klubu, odnosno drugoj športskoj udrugi.

Članak 13.

Međunarodna natjecanja su međunarodni mitinzi i prvenstva, prigodna natjecanja i proslave

na kojima nastupaju pojedine natjecateljice i / ili nacionalne ekipe.

Međunarodna prvenstva organizira HSSP u skladu s prihvaćenim programom rada, a priređivanje može prepustiti klubu ili drugoj športskoj udrugi.

Međunarodne mitinge i prigodna natjecanja na kojima sudjeluju pojedini klubovi ili nacionalne ekipe, mogu organizirati i priređivati članice HSSP i druge športske udruge uz predhodnu suglasnost HSSP.

Članak  14.

Prvenstvena natjecanja Republike Hrvatske raspisuje i organizira HSSP. Ostala prvenstvena natjecanja nižeg stupnja, raspisuju i organiziraju gradske strukovne organizacoje u skladu sa

prihvaćenim kalendarom i programom rada HSSP.

Članak 15.

Prvenstvena natjecanja određenog stupnja i područja, moraju biti sukladna Općem sustavu

natjecanja kojeg donosi HSSP. Prema stupnju natjecanja, prvenstvena natjecanja u Republici Hrvatskoj mogu biti:

 1.   Prvenstva Republike Hrvatske
 2. Prvenstva podrućja/Županija
 3. Prvenstva općina/gradova
 4. Prvenstva kluba

Prvenstvena natjecanja se raspisuju posebno za svaku kategoriju natjecateljica.U istoj kalendarskoj godini može se raspisati samo jedno prvenstveno natjecanje istog stupnja.

Članak 16.

Prijateljska natjecanja su natjecanja između klubova, ugovorena po slobodnoj inicijativi

koja ne smiju sprečavati ili ometati sudjelovanje na prvenstvenim natjecanjima Republike

Hrvatske. Za organizaciju prijateljskih natjecanja, ako nemaju međunarodni karakter, ne treba posebno odobrenje HSSP. Za održavanje ovakovih natjecanja dovoljna je prijava HSSP i zahtjev nadležnoj sudačkoj organizaciji. Po završetku natjecanja se izvješće i zapisnik s natjecanja dostavljaju HSSP i Zboru sudaca.

Članak 17.

Propagandna natjecanja i priredbe imaju svrhu promidžbe sinkroniziranog plivanja i

sponzora u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te mjestima gdje taj sport nije poznat ili nije dovoljno razvijen.

Članak 18.

Natjecanja mogu biti otvorena i pozivna. Raspisom natjecanja, organizator određuje program, kategorije, broj natjecateljica i ostale uvjete natjecanja.

Na otvorenim natjecanjima pravo nastupa imaju svi klubovi sa svojim natjecateljicama

koje ispunjavaju uvjete propozicija tog natjecanja.

Na pozivnim natjecanjima nastupaju natjecateljice, klubovi ili ekipe koje organizator natjecanja pozove.

Članak 19.

Na natjecanju mogu sudjelovati klubovi sa više od jednog sola, dua, tima i/ili kombinacije sukladno sa propozicijama natjecanja.

Prema broju prijavljenih natjecateljica, natjecanje u sinkroniziranom plivanju može, sukladno

pravilniku FINA, sadržavati prednatjecanje i finalno natjecanje. Finalno natjecanje je natjecanje na kojem se postiže službeni plasman natjecateljki nakon završenog  prednatjecanja.

U finalnom natjecanju će nastupiti sve prijavljene natjecateljice, ako to propozicijama nije drugačije određeno.

Članak 20.

Na natjecanjima se mogu izvoditi samo figure koje su odobrene od strane Tehničke komisije

FINA, koje se žrijebaju prema dobnim grupama, sukladno pravilniku FINA.                     Žrijebanje provodi komisija rukovodstva natjecanja u kojoj se nalazi delegat organizatora, vrhovni sudac, tajnik natjecanja i zapisničar.

Sudionici natjecanja mogu međusobnim dogovorom izabrati za natjecanje i odgovarajuće grupe figura, prema sposobnostima natjecateljki.

Članak 21.

Natjecateljski program raspisuje se za figure, obavezne rutine i slobodne rutine.

Natjecanje u figurama sa sastoji od izvođenja 4(četiri) figure koje su određene prema pravilniku FINA za dobne grupe u sinkroniziranom plivanju.

Natjecanje u obaveznoj rutini se sastoji od izvođenja obaveznih elemenata određenih

od strane Tehničke komisije FINA (TSSC Bureau) i opisanih u FINA pravilniku.

Natjecanje u obaveznoj rutini se sastoji od natjecanja u solu, duu i timu. Tim se sastoji od najmanje četiri (4) a najviše (8) članica.

Natjecanje u slobodnoj rutini se sastoji od natjecanja u solu, duu i timu. Tim se sastoji od

najmanje četiri (4) a najviše (8) članica.

Članak 22.

Prije početka natjecanja, svaka natjecateljica ima pravo na probni test glazbene pratnje radi

pilagođavanja opsega i brzine izvođenja svog programa za natjecanje u rutinama.

Članak 23.

Mjerenje vremena natjecanja u obaveznim i slobodnim rutinama započinje i završava s glazbenom pratnjom.

Vrijeme trajanja obavezne i slobodne rutine te dozvoljena prekoračenja vremena za svaku

dobnu kategoriju, određeno je pravilnikom FINA:

Članak 24.

 

III – 2   Kalendar natjecanja

Kalendar natjecanja u sinkroniziranom plivanju mora se utvrditi najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine za narednu natjecateljsku sezonu.

Stručna komisija HSSP, nakon utvrđenog međunarodnog kalendara FINA i LEN, sukladno planu i programu rada nacionalnog tima, izrađuje prijedlog međunarodnih aktivnosti HSSP i Kalendara natjecanja za narednu natjecateljsku sezonu.

Svoj prijedlog  Kalendara natjecanja  dostavlja do početka mjeseca kolovoza na raspravu IO HSSP i drugim članovima HSSP.

Članak 25.

U Kalendaru natjecanja prednost treba dati međunarodnim natjecanjima na kojima je predviđen nastup nacionalnih ekipa Republike Hrvatske.

Članak 26.

 

III – 3.  Raspisivanje natjecanja

 

Natječaj za preuzimanje priređivanja natjecanja HSSP, mora biti raspisan odmah nakon utvrđenog  Kalendara natjecanja.

Rok podnošenja kandidature za preuzimanje priređivanja natjecanja je 31. listopada tekuće godine.

Članak 27.

IO HSSP mora u vremenu od sedam dana nakon isteka roka Natječaja obavijestiti sve udružene klubove za koja su prvenstva primljene kandidature za priređivanje natjecanja.

U slučaju neuspjelog natječaja, odnosno kada nema kandidata za preuzimanje priređivanja određenog natjecanja, IO HSSP donijet će odluku o ponavljanju natječaja ili odluku kojom će sam preuzeti priređivanje natjecanja.

Rok ponovljenog natječaja ne može biti dulji od 15 dana.

Priređivač svakog natjecanja mora biti određen najkasnije do 15. studenog tekuće godine.

Članak 28.

Kandidat za preuzimanje priređivanja natjecanja mora prilikom podnošenja kandidature u ponudi navesti osnovne podatke i karakteristike objekta na kojem će se održati natjecanje,

ponudu za smještaj učesnica s cijenom smještaja i prehrane te ostale druge korisne informacije (prijevoz i sl.).

Članak 29.

Priređivač natjecanja koji želi prirediti natjecanje u sinkroniziranom plivanju, mora natjecanje

pravovremeno objaviti  i prijaviti nadležnom tijelu HSSP.

Članak 30.

Organizator natjecanja je dužan raspisati natjecanje i utvrditi propozicije t.j. uvjete i okolnosti pod kojima će se natjecanje održati.

Organizator natjecanja može prirediti natjecanje sam ili priređivanje natjecanja može povjeriti drugom klubu ili športskoj udrugi temeljem natječaja za preuzimanje priređivanja natjecanja.

Rokovi za raspisivanje natjecanja u sinkroniziranom plivanju su najmanje;

–  za prijateljska i propagandna natjecanja   20 dana

–  za prvenstva gradova i općina                   20 dana

–  za regionalna prvenstva                             30 dana

–  za prvenstva Republike Hrvatske              30 dana

–  za međunarodna natjecanja                       90 dana

Kod prijateljskih natjecanja između dva kluba, smatra se da je objavljivanje natjecanja izvršeno njihovim pisanim dogovorom o održavanju međusobnog natjecanja uz utvrđivanje osnovnih elemenata natjecanja.

Članak 31.

Raspis i propozicije svakog natjecanja u sinkroniziranom plivanju moraju sadržavati slijedeće podatke:

 1.  naziv/ime organizatora i priređivača natjecanja,
 2. mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja,
 3. dimenzije bazena s naznakom dubine i razina vode,
 4. položaj gledališta u odnosu na bazen,
 5.   tip rasvjete i zvučne opreme,
 6.  satnica treninga i i testiranja glazbene pratnje,
 7.  program i satnica natjecanja,
 8.     način natjecanja (prednatjecanje, finalno natjecanje)
 9.  pravo sudjelovanja na natjecanju,
 10.  rok i naslov kuda treba poslati prijave sudjelovanja,
 11.  mjesto i vrijeme sastanka delegata klubova i rukovodstva natjecanja,
 12.  mjesto i vrijeme ždrijebanja figura i redoslijed nastupa,
 13.  iznos pristojbe i način uplate,
 14.  opis priznanja i nagrada,
 15.    napomenu da se natjecanje održava po odredbama ovog Pravilnika i

pravilnika FINA.

Članak 32.

Organizator natjecanja u propisanom roku dostavlja propozicije svi zainteresiranim.

Objavljivanje propozicija u službenom glasilu priređivača, smatra se direktnim službenim izvješčem, ukoliko je glasilo dostupno svim zainteresiranim.

Propozicije prije početka natjecanja tumači tijelo koje je raspisalo natjecanje.

Na natjecanju propozicije tumaći delegat organizatora natjecanja.

Ako delegat organizatora natjecanja nije određen ili se ne pojavi na natjecanju, propozicije tumaći vrhovni sudac natjecanja.

Članak 33.

Način bodovanja, ograničenja nastupa, uvođenje natjecanja za određene naslove, ako nije u suprotnosti sa sustavom, utvrđuje se propozicijama natjecanja i ne može biti u suprotnosti s

načelima pripadajućeg sustava i  Općeg sustava natjecanja.

Članak 34.

Prijave za natjecanja moraju stići priređivaču najkasnije sedam  (7) dana prije početka natjecanja.

Prijave dostavljene nakon utvrđenog roka, neće biti prihvaćene.

Prijave sa svim taženim podatcima se dostavljaju isključivo na obrascima koje propisuje HSSP.

Članak 35.

 

III – 4.  Natjecanja, naslovi i priznanja

Natjecanja u sinkroniziranom plivanju pojedinačna su i održavaju se u disciplinama solo, duo i tim, za pojedine kategorije prema dobnom uzrastu, na odvojenim ili zajedničkim natjecanjima.

Na prvenstvu Republike Hrvatske, za sve kategorije, program može biti jednak kao i za kategorije prema dobnom uzrastu po međunarodnom FINA programu.

Natjecanja u sinkroniziranom plivanju moraju imati uvijek obilježja natjecanja otvorena širokoj konkurenciji.

Članak 36.

Pobjednice u pojedinim disciplinama osvajaju naslov prvakinja u sinkroniziranom plivanju

za dobnu skupinu u kojoj su se natjecale.

Naslov prvakinja dodjeljuje se:

–  natjecateljici koja u svojoj dobnoj kategoriji osvoji ukupno najviše bodova u figurama i/ili

obaveznoj rutini te slobodnoj rutini ( solo )

–  natjecateljici koja u svojoj dobnoj kategoriji osvoji ukupno najviše bodova u figurama i/ili

obaveznoj rutini te slobodnoj rutini ( duo )

–  natjecateljici koja u svojoj dobnoj kategoriji osvoji ukupno najviše bodova u figurama i/ili

obaveznoj rutini te slobodnoj rutini ( tim ).

U slučaju da je nakon natjecanja u figurama i rutinama izjednačen ukupan rezultat dviju ili više natjecateljica, odlučuje ocjena za umjetnički dojam. Ako je i tada izjednačen rezultat, odlučuje ocjena iz figura. Ako je rezultat izjednačen i u tom slučaju, ponovit će se izvođenje figura. Ponovljeno izvođenje figura moraju suditi isti suci koji su sudili i predhodno natjecanje u figurama.

Članak 37.

Tri prvoplasirana sola, dua i tima dobivaju, prema ostvarenom plasmanu, odgovarajuće medalje ili diplome te prigodne nagrade, što se uređuje detaljnim propozicijama natjecanja u

sinkroniziranom plivanju.

Kod natjecanja u duu i timu, diplome, medalje i prigodne nagrade za prva tri mjesta se dodjeljuju svim prijavljenim natjecateljicama, uključujući i prijavljene zamjene.

Na državnim prvenstvima i međunarodnim natjecanjima natjecateljicama se dodjeljuju medalje koje osigurava organizator natjecanja.

Na svim ostalim natjecanjima prvoplasiranim natjecateljicama se dodjeljuju diplome koje osigurava priređivač natjecanja.

Prigodne nagrade prvoplasiranim natjecateljicama osigurava priređivač natjecanja, prema svojim mogućnostima.

 

IV  RUKOVOĐENJE NATJECANJIMA

 

IV – 1.  Općenito

Članak 38.

Za sva prvenstva Republike Hrvatske, međudržavna i međunarodna natjecanja, rukovodstvo natjecanja u sinkroniziranom plivanju određuje Zbor sudaca sinkroniziranog plivanja HSSP.

Za sva ostala natjecanja Zbor sudaca sinkroniziranog plivanja HSSP može ovlastiti svoje niže tijelo na čijem se području održava natjecanje da imenuje cijelo ili dio rukovodstva natjecanja.

Vrhovnog suca za prvenstva Republike Hrvatske u sinkroniziranom plivanju delegira IO Zbora sudaca HSSP.

Na prvenstvima Republike Hrvatske u sinkroniziranom plivanju vrhovni sudac mora biti izvan mjesta u kojem se natjecanje održava.

Članak 39.

Nadležni Zbor sudaca sinkroniziranog plivanja, dužan je po prijemu obavijesti o natjecanju,

dostaviti priređivaču službeni popis sudaca koje prijavljuje rukovodstvo natjecanja.

Za prvenstva Republike Hrvatske u sinkroniziranom plivanju, suci za rukovodstvo natjecanja

se određuju iz redova sudaca kvalificiranih za taj stupanj natjecanja.

Spisak rukovodstva natjecanja mora verificirati IO Zbora sudaca HSSP i pravovremeno dostaviti Priređivaču natjecanja.

 

 

IV – 2.  Rukovodstvo natjecanja

Članak 40.

Za sva službena natjecanja u sinkroniziranom plivanju u Republici Hrvatskoj mora se imenovati rukovodstvo natjecanja u slijedećem sastavu:

 1.    vrhovni sudac
 2.         pomoćnik vrhovnog suca ( za svaki sudački odbor )
 3.    glavni zapisničar
 4.    jedan (1), dva (2) ili četiri (4) sudačka odbora sa pet (5) ili sedam(7) bodovnih

sudaca (za natjecanje u figurama)

 1.    dva bodovna zapisničara za svaki sudački odbor( za natjecanja u figurama)
 2. tri (3) kontrolora obaveznih rutina
 3. jedan (1) ili dva (2) sudačka odbora sa pet (5) ili sedam (7) bodovnih sudaca

( za natjecanja u rutinama)

 1. dva (2) bodovna zapisničara
 2.    tri (3) mjeritelja vremena
 3.    tajnik natjecanja

Ukoliko za natjecanja nižeg stupnja natjecanja nema dovoljan broj kvalificiranih sudaca, sudački kandidati mogu iznimno obavljati dužnosti rukovodstvu natjecanja.

U rukovodstvo natjecanja se nemogu imenovati treneri klubova i natjecateljice koji aktivno sudjeluju u natjecanju.

Članak 41.

Pored rukovodstva natjecanja, za sva službena natjecanja u sinkroniziranom plivanju u Republici Hrvatskoj, moraju se imenovati i slijedeće službene osobe:

 1. kontrolor podvodnog zvučnika i glazbene pratnje
 2. objavljivač(spiker)
 3. liječnik
 4. ostale službene osobe ( prema potrebi)

Članak 42.

Članovi rukovodstva natjecanja i službene osobe obavljaju svoje dužnosti po odredbama ovog pravilnika i dužni su da svojim savjesnim radom i ponašanjem pridonesu da se natjecanje odvija i završi pravilno i u sportskom duhu.

Članak 43.

Ukoliko se rukovodstvo natjecanja nije formiralo sukladno članku 40. ovog Pravilnika,

vrhovni sudac ne smije dozvoliti početak niti odvijanje natjecanja.

Odgovornost u ovom slučaju snosi nadležni Zbor sudaca sinkroniziranog plivanja.

Članak 44.

 

IV – 3.  Zadaće i obveze sudaca

 

Vrhovni sudac obavlja slijedeće zadaće;

–  predsjedava rukovodstvu natjecanja

–  kontrolira i rukovodi natjecanjem

–  izdaje sva uputstva prije i tijekom natjecanja

–  kontrolira nazočnost i rad službenog osoblja natjecanja

–  određuje i daje znak za početak natjecanja

–  određuje kada su natjecateljice spremne i daje znak za početak glazbene

pratnje

–  određuje kaznene bodove i odobrava konačnu objavu rezultata

–  skrbi i poduzima mjere da se natjecanje odvija sukladno odredbama FINA

pravilnika, ovog Pravilnika, propozicija natjecanja i svih pravila kojima se

uređuje sinkronizirano plivanje

–  po potrebi imenuje svog zamjenika kao i druge članove rukovodstva.

Članak 45.

Vrhovni sudac će zamijeniti onog člana rukovodstva natjecanja koji svoje zadaće na natjecanju ne obavlja sukladno odredbama FINA pravilnika, ovog Pravilnika, propozicija natjecanja i svih pravila kojima se uređuje sinkronizirano plivanje ili koji svojim ponašanjem šteti natjecanju.

Članak 46.

Ukoliko na natjecanju nije nazočan vrhovni sudac koji je određen od nadležnog Zbora sudaca,

dužnost vrhovnog suca vršit će jedan od nazočnih sudaca, kojeg određuje delegat organizatora.

Članak 47.

Vrhovni sudac na prvenstvenim natjecanjima mora biti na objektu na kojem se održava prvenstvo 24 sata prije početke prvenstva, da bi mogao preuzeti prijavne liste natjecateljica

i ostale pripreme neophodne za nesmetano održavanje natjecanja.

Vrhovni sudac natjecanja je obavezan održati sastanak s rukovodstvom natjecanja, delegatom

natjecanja i delegatima klubova jedan sat prije početka žrijebanja.

Članak 48.

Pomoćni sudac obavlje slijedeće zadaće;

–   daje znak za početak izvođenja figura

–   daje znak bodovnim sucima za istovremeno predočenje ocjena

 

–   upozorava vrhovnog suca i sudački odbor kad natjecateljica izvede pogrešnu

figuru ili načini grešku za koju se dodjeljuju kazneni bodovi

–   skrbi da se natjecanje odvija prema programu natjecanja

–   vrši nadzor o ispravnost naprava na plivalištu koje služe za natjecanje

–   vrši i ostale zadaće za koje ga zaduži vrhovni sudac.

Članak 49.

 

IV – 4.  Zapisnik natjecanja

Na svim natjecanjima u sinkroniziranom plivanju obavezno se vodi zapisnik natjecanja.

Zapisnik natjecanja mora biti napisan pisačim strojem ili pisačem a sastoji se od tri dijela:

 1. Uvodni dio zapisnika
 2. Evidencija podataka o natjecanju i rezultatima
 3. Završni dio zapisnika.

Zapisnik natjecanja mora biti sukladan ovom Pravilniku. Podaci u zapisniku o natjecanju

moraju biti pregledni a upisani tekst jasan i što krači.

Članak 50.

U uvodni dio zapisnika o natjecanju u sinkroniziranom plivanju unose se, odmah iza naziva

natjecanja, slijedeći podaci;

–    kategorija natjecanja, datum i mjesto održavanja, naslov organizatora i priređivača

natjecanja, naziv klubova sudionika natjecanja, karakteristika objekta, vremenske

prilike i uvjeti, temperatura zraka ili

–    sastav rukovodstva natjecanja i službenog osoblja na natjecanju,

–    bitni podaci utvrđeni prije početka natjecanja, npr. ceremonijal otvaranja,

izvanredni događaji i sl. (nedolazak delegata priređivača ili vrhovnog suca,

bodovnih sudaca, odluke o tumačenju propozicija….).

Članak 51.

 

Evidencija podataka o natjecanju i rezultatima čini bitnim i najveći dio zapisnika koji

sadrži podatke o održanim natjecanjima po disciplinama i postignutim rezultatima.

Natjecateljice se upisuju u zapisnik prema postignutim rezultatima a upisuje se :

–   sastav sudačkih odbora (za svaku pojedinu disciplinu)

–   podaci o žrijebanoj grupi figura (za natjecanja u figurama)

–   redoslijed nastupa s imenom i prezimenom natjecateljice, godina rođenja i

klubska pripadnost(simbol),

–   ocjene, postignuti rezultati u figurama  i rutinama te konačni rezultat,

–   diskvalifikacija

–   rezultati natjecateljice koja je nastupila izvan konkurencije(upisuje se u zapisnik)

Kod prednatjecanja utvrđuje se koje su natjecateljice stekle pravo na finalno natjecanje.

Članak 52.

U završni dio zapisnika upisuje se:

–   posebni događaji, prigovori, žalbe i slično

–   disciplinske prijave i izvanredni događaji,

–   način proglašenja pobjednica, završni ceremonijal i vrijeme završetka natjecanja.

Članak 53.

Zapisnik natjecanja i prijavne liste s unesenim rezultatima potpisuje vrhovni sudac i delegat natjecanja koji preuzimaju odgovornost da zapisnik sadrži sve bitne podatke.

Vrhovni sudac odgovara svojim potpisom za točnost podataka u zapisniku.

Članak 54.

Originalni zapisnik natjecanja, prijavene liste zajedno sa izvješćem, vrhovni sudac dostavlja delegatu organizatora.

Na temelju zapisnika natjecanja, delegat organizatora daje izvješće sredstvima priopćavanja.

Sastavni dio zapisnika čine kratka izvješća vrhovnog suca natjecanja i delegata organizatora.

Po završetku natjecanja po dva primjerka ovjerenog zapisnika, prijavnih lista i izvješća

vrhovnog suca priređivač natjecanja obavezno dostavlja HSSP u roku od 7 dana.

Jedan primjerak zapisnika priređivač natjecanja ovavezno dostavlja svim klubovima,

sudionicima natjecanja i Zboru sudaca HSSP.

Članak 55.

 

IV – 5.  Zdravstvena zaštita

Priređivač natjecanja je dužan na svakom natjecanju u sinkroniziranom plivanju osigurati zdravstvenu zaštitu u objektu na kojem se održava natjecanje, odnosno osigurati nazočnost liječnika koji mora raspolagati potrebnim sredstvima za pružanje prve pomoći.

Članak 56.

Svaka natjecateljica mora jednom godišnje obaviti liječnički pregled u nadležnoj športsko-zdravstvenoj instituciji. Obavljeni liječnički pregled ovjerava liječnik u registracijskoj iskaznici. U slučaju da se posumnja u ispravnost potvrde o zdravstvenom pregledu

natjecateljice, liječnik može izvršiti kontrolni pregled.

Članak 57.

U slučaju trudnoće, bolesti ili povrede, natjecateljica ne smije nastupiti na natjecanju bez predhodnog upoznavanja vrhovnog suca o svom tjelesnom ili zdravstvenom stanju, koji će konačnu odluku o nastupanju donijeti uz predhodnu konzultaciju sa službenim liječnikom.

Vrhovni sudac će natjecateljici zabraniti sudjelovanje na natjecanju za slučaj da se utvrdi da

je natjecateljica pod utjecajem opojnih sredstava i stimulansa.

 

U takvom  slučaju je vrhovni sudac dužan pokrenuti i disciplinski postupak.

Članak 58.

Ako usprkos zabrane liječnika natjecateljica nastavi sa natjecanjem, liječnik je dužan o tome podnijeti izvješće. Na osnovu tog izvješća, Disciplinska komisija dužna je provesti disciplinski postupak protiv kluba i vrhovnog suca po službenoj dužnosti, a postignuti rezultati će se poništiti.

 

V  PRAVA I ZADAĆE DELEGATA

Članak 59.

Na svakom natjecanju, organizatora zastupa njegov predstavnik ili delegat. Delegat mora

pravovremeno potvrditi prihvat svoje dužnosti organizatoru natjecanja koji ga je delegirao.

Delegat mora poznavati i pravilno primjenjivati odredbe Pravilnika FINA i ovog Pravilnika,

kao i detalje propozicija natjecanja.

U slučaju sprijećenosti, o tome pravovremeno obavještava organizatora natjecanja i svojeg zamjenika, ako je ovaj bio određen.

U slučaju da na natjecanje ne dođe delegat priređivača, dužnost delegata preuzima vrhovni

sudac natjecanja.

Članak 60.

Prije početka natjecanja, delegat je dužan provjeriti:

–   da li je priređivač izvršio sve preuzete obveze glede organizacije natjecanja

–   da li priređivač ima problema koji se moraju riješiti prije početka natjecanja

–   da li su pravovremeno izvršene prijave klubova za natjecanje

–   da li su ispravne registracijske iskaznice

–   da li su uplaćene startnine i druge pristojbe koje propisuje HSSP

–   da li su osigurana nagrade (diplome, medalje. pokali ….)

–   da li je osiguran liječnik i odgovarajuća zdravstvena zaštita

–   da li postoje bilo kakove primjedbe na organizaciju natjecanja i sl.

Delegat također utvrđuje sve mjere za održavanje reda na plivalištu, kojih se moraju pridržavati svi sudionici natjecanja.

Članak 61.

Delegat je dužan prije natjecanja odžati sastanak sa rukovodstvom natjecanja i delegatima

klubova, te provjeriti da li su upoznati s propozicijama i pravilnicima FINA i HSSP prema

kojima se odvija natjecanje.

Na sastanku se mora utvrditi;

–   da li su osigurana obilježja Republike Hrvatske (zastava,himna) za natjecanja za koja

je propisano da se koriste

–   raspored i satnicu svih natjecanja i zbivanja

–   dužnosti sudionika natjecanja

–   kako je organizirano tehničko provođenje natjecana

–   da li je organizator izvršio sve obveze prema priređivaču i sudionicima natjecanja,

a u skladu s natječajem i propozicijama.

Članak 62.

Nakon što su iznijeta sva potrebna izvješća i uputstva od strane vrhovnog suca, utvrđuju

se konačne prijave natjecateljki po disciplinama i startna lista.

Ukoliko po predhodnim pitanjima nije postignuta suglasnost, odluka delegata je konačna.

Predstavnik kluba koji nije nazočan na sastanku, nema pravo prigovora na konačne zaključke

i odluke.

Članak 63.

Delegat zajedno sa priređivačem natjecanja provodi tehničku organizaciju i ceremonijal na objektu, vrši otvaranje natjecanja, utvrđuje defile i predstavljanje natjecateljki i rukovodstva natjecanja te proglašuje pobjednika i zatvaranje natjecanja.

Članak 64.

Delegat je dužan pratiti odvijanje natjecanja i reagirati u svim slučajevima nepoštivanja propozicija i odredbi Pravilnika.

Delegat je nadležan i dužan donijeti odluku:

–   o prigovoru koji nije u nadležnosti rukovodstva natjecanja

–   o odgodi, prekidu ili nastavku natjecanja u slučaju da sudačko rukovodstvo nije

popunjeno na propisan način

–   o prekidu ili nastavku natjecanja u slučajevima promjene uvjeta zbog incidenta ili

nereda na objektu

–   o imenovanju zamjenika vrhovnog suca u slučaju da delegirani vrhovni sudac ne

dođe na natjecanje

U svim slučajevima iz predhodnog stavka, delegat može prije donošenja odluke kozultirati

i ostale članove rukovodstva natjecanja kao i prisutne sportske djelatnike u sinkroniziranom plivanju.

Dužnost je delegata da uz vrhovnog suca vodi računa o redu na plivalištu, pri čemu se u tu

svrhu obraća tehničkom predstaniku organizatora i po potrebi poduzima odgovarajuće mjere.

Ako po mišljenju delegata neki član rukovodstva natjecanja ne obavlja pravilno ili savjesno

svoju dužnost, o tome će obavijestiti vrhovnog suca.

Članak 65.

Delegat kao službeni predstavnik i zastupnik organizatora natjecanja ima ovlaštenja koja se temelje na pravilnicima. Mora biti spreman da djeluje u duhu pravilnika kao npr.;

–   donosi odluku u spornim slučajevima, da li se nekoj natjecateljici može uskratiti pravo

nastupa na tom prvenstvu na osnovu predočene dokumentacije, pravilno produženje

registracije i sl.

–    podnosi disciplinsku prijavu protiv priređivača, ako ovaj nije izvršio svoje dužnosti

–    po potrebi na licu mjesta saslušava prekršitelja kod svih disciplinskih prijava za koje je

nadležan disciplinski sudac priređivača

–   samoinicijativno, na temelju osnovanih sumnji u zdravstveno stanje natjecateljki, može

od liječnika zatražiti kontrolni pregled

–   mora imati uvid u sve pisane materijale natjecanja i može kontrolirati njihovu ispravnost

–   ubire propisane takse i materijalne mjere ako ga priređivač s time zaduži

–   uređuje u svim slučajevima za koje nije nadležno rukovodstvo natjecanja.

Članak 66.

Delegat kontaktira u pravilu s tehničkim predstavnikom priređivača i vrhovnim sucem. Po

ukazanoj potrebi, u najnužnijim slučajevima, saziva delegate klubova. Nastojat će da takvi

kontakti budu gdje je god to moguće izvan vremena održavanja natjecanja.

Članak 67.

Delegat mora dostaviti u roku od 8 dana organizatoru koji ga je delegirao, izvješće o natjecanjima i izvršenjima svojih zadataka. Uz izvješće treba dostaviti i sve potrebne

priloge. Ukoliko delegat ulaže prijavu o pokretanju disciplinskog postupka, mora priložiti

izjave o saslušanju kao i ostalu dokumentaciju koja je u svezi s prijavom.

 

IV  PRAVA I ZADAĆE PRIREĐIVAČA NATJECANJA

Članak 68.

Priređivač natjecanja može biti pravna ili fizička osoba kojoj organizator (HSSP ili nadležni gradski savez) povjeri organizaciju natjecanja u sinkroniziranom plivanju.

Priređivač je dužan izvršiti sve obveze koje je preuzeo prihvaćanjem uvjeta natječaja za

organizaciju natjecanja i postupiti po svim odredbama propozicija za to natjecanje a kije se odnose na priređivača.

Priređivač natjecanja je dužan;

–   pravovremeno pristupiti organiziranju natjecanja

–   imenovati osobe odgovorne za priređivanje natjecanja te kontakte tijekom natjecanja

( tajnika natjecanja )

–   pismeno obavjestiti Zbor sudaca sinkroniziranog plivanja o predstjećemi natjecanju i

pravovremeno dostaviti propozicije natjecanja

–   sudionike natjecanja upoznati s raspisima i obavještenjima o uvjetima smještaja, prehrane

i sl.

–   tijekom priprema natjecanja osigurati stalne kontakte sa organizatorom

–   na vrijeme izvršiti propagandu natjecanja, oglašavanjem, dostavljanjem pozivnica i

uključivanjem javnih medija

–   osigurati prostoriju za održavanje sastanaka delegata. klubova sudionika natjecanja

i rukovodstva natjecanja.

U slučaju nastalog problema u vezi priređivanja natjecanja, dužan je o tome odmah obavjestiti

odgovorne osobe organizatora natjecanja.

Članak 69.

Priređivač je dužan sukladno propisima FINA, propozicijama te ostalim aktima HSSP osigurati za natjecanje;

–   ispravan objekt i tehnička sredstva za održavanje natjecanja

–   prijavne liste

–   obrasce i formulare za suce (obrazac F i R, obrazac za upisivanje bodova i plasmana

za izvješće, obrasce za bodovne suce, listiće za upis ocjena)

–   program i satnicu natjecanja

–   popis figura i natjecateljica za ždrijebanje

–   izvješće sa ždrijebanja

–   raspored probe glazbene pratnje

–   redoslijed nastupa natjecateljica – lista natjecanja

–   spisak i redoslijed svih aktivnosti i zaduženja za vrijeme natjecanja

–   odgovarajuću opremu za reprodukciju glazbene pratnje

–   odgovarajuću rasvjetu i razglas

–   tajnički stol i stolice za glavnog suca, tajnika, zapisničara,

–   stol i stolice za suce

–   uzdignuti plato na odgovarajućim mjestima oko bazena radi pravilnog praćenja

natjecateljki za vrijeme izvođenja figura i rutina

–   brojeve za ocjenjivanje

–   semafor za najavu i objavu ocjena i rezultata

–   opremu za izračunavanje rezultata i plasmana ( računalo )

–   opremu za pisanje ( pisači stroj ili štampač )

–   snimak himne i koračnice, propisane zastave,

–   postolje za proglašenje pobjednika.

Ukoliko se natjecanje odvija na otvorenim plivalištima, priređivač je dužan osigurati zaštitu

od vremenskih nepogoda i sunca za natjecateljice, rukovodstvo natjecanja i ostale službene

osobe.

Članak 70.

Priređivač je dužan opunomoćiti svog predstavnika – tajnika natjecanja, koji će sudjelovati

na sastanku rukovoditelja natjecanja i delegata klubova.

Opunomoćeni predstavnik mora biti stalno nazočan na objektu gdje se odvija natjecanje radi

ovavljanja zadača tehničke naravi i suradnje sav delegatom organizatora i vrhovnim sucem.

Opunomoćeni predstavnik ne može biti ujedno i delegat kluba sudionika natjecanja.

Članak 71.

Natjecateljicama se mora omogućiti slobodan trening prije početka natjecanja i to:

–   na otvorenim objektima dva dana prije početka natjecanja i u dane natjecanja

–   u zatvorenim objektima sukladno propozicijama.

natjecateljicama koje nastupaju na određenoj disciplini, pruređivač je dužan osigurati

odgovarajući prostor za nesmetano promatranje natjecanja.

Članak 72.

Ostala prava i zadaće priređivača natjecanja su:

–   vrši prijavu nadležnoj sudačkoj organizaciji o održavanju priredbe te utvrđuje

pravovremeni dogovor izvršavanja zajedničkih zadača

–   pravovremeno dostavlja informacije o mogućnostima i uvjetima osiguranja smještaja i

prehrane, ako to sudionici zatraže

–   zajedno s organizatorom natjecanja izrađuje program ceremonijala na objektu u kojem se

utvrđuje;  otvaranje, himna, zastave, mimohod, predstavljanje rukovodstva natjecanja i

natjecateljica, proglašenje, pobjednica, zatvaranje natjecanja

–   osiguranje reda i zaštitite sudionika natjecanja na objektu sukladno propisima o javnim

skupovima

–   osiguranje prostorija na objektu za pripremu natjecateljica

–   osiguranje prostorije na objektu za potrebe rukovodstva natjecanja

–   osiguranje daktilografa i najavljivača (spikera)

–   prijavljivamje natjecanja nadležnim tijelima MUP

–   snosi sve troškove priređivanja natjecanja, osim medalja koje osigurava organizator

natjecanja

–   plača jedinstvenu sudačku taksu sukladno Pravilniku ZS HSSP.

 

VII   RED NA PLIVALIŠTU

 Članak 73.

Priređivač i rukovodstvo natjecanja  neće dozvoliti odvijanje natjecanja ili će ga prikinuti u slućaju kada natjecateljice, predstavnici klubova ili gledateljstvo svojim ponašanjem spriječavaju da se natjecanje pravilno odvija, odnosno ako nastanu okolnosti koje ugrožavaju sigurnost sudionika natjecanja ili gledateljstva.

Članak 74.

Ako se utvrdi da je do težih smetnji, koje narušavaju regularne uvjete natjecanja došlo iz razloga što priređivač nije pravovremeno proveo sve potrebne mjere osiguranja reda i zaštite

sudionika natjecanja na objektu.

Za nepoštovanje obveza uređenih ovim pravilnikom, protiv Priređivača će se pokrenuti disciplinski postupak ukoliko je udruženi član HSSP, odnosno prijava nadležnoj policijskoj upravi ako Priređivač nije udruženi član HSSP.

Članak 75.

Delegat organizatora je dužan prekinuti natjecanje:

–   ako je bilo koji član rukovodstva natjecanja fizički napadnut u oabavljanju svojih zadaća

na natjecanju

–   kada gledateljstvo ometa odvijanje natjecanja

Ukoliko to uvjeti dozvoljavaju, prekinuto natjecanje se može nastaviti samo u slučaju ako

delegat organizatora ili u njegovoj odsutnosti vrhovni sudac donese takovu odluku i ako

gledateljstvo bude udaljeno s objekta.

Ukoliko se gledateljstvo ne može ukloniti sa plivališta u roku od 30 minuta nakon donijete odluke iz predhodnog stavka, natjecanje se prekida, a delegat organizatora natjecanja donosi

odluku gdje i kada će se natjecanje nastaviti.

Ukoliko zbog prekida natjecanja gostujući klubovi i rukovodstvo natjecanja produžuju boravak, troškove snosi priređivač natjecanja.

Članak 76.

Delegat organizatora natjecanja neće dozvoliti početak natjecanja ili će ga prekinuti u slučaju;

–   vremenskih nepogoda koje mogu utjecati na odvijanje natjecanja

–   ako nastanu kvarovi na objektu, uređajima, opremi i sl.

–   ako nastupe nepredviđene okolnosti koje ometaju natjecanje

Ukoliko se smetnje uklone, delegat organizatora natjecanja donosi odluku da se isto nastavi

tijekom dana.

Ukoliko se prekinuto natjecanje ne može nastaviti istog dana, delegat organizatora u dogovoru

sa delegatima klubova i rukovodstvom natjecanja donosi odluku o vremenu i mjestu nastavka

natjecanja. Sve okolnost navedene u ovom članku, unose se u zapisnik o natjecanju.

 

VIII.  PRIGOVORI I ŽALBE

Članak 77.

Prigovor se može uložiti na nepravilnosti ućinjene prije natjecanja, tijekom natjecanja i po

završetku natjecanja.

Prigovor mogu uložiti vrhovnom sucu natjecanja, neposredno, delegat kluba, članovi

rukovodstva natjecanja, delegat organizatora, liječnik i druge službene osobe.

Prigovor rješava komisija rukovodstva u sastavu:

–   vrhovni sudac

–   delegat organizatora natjecanja

–   tajnik natjecanja

Delegati klubova sudionika natjecanja i predstavnik kluba koji je uložio prigovor sudjeluju na raspravi o uloženom prigovoru, ali nemaju pravo odlučivanja.

Kod donošenja odluka članovi Komisije rukovodstva natjecanja se ne mogu uzdržavati od glasovanja.

Komisija rukovodstva natjecanja donosi odluku po prigovoru na licu mjesta, najkasnije

jedan sat nakon uloženog prigovora o ćemu će odmah izvjestiti ulagača prigovora a u roku od daljnjih 30 minuta izdati mu pisano obrazloženje svoje odluke.

Na odluku se može uložiti žalba koja se najavljuje na licu mjesta i unosi u zapisnik natjecanja.

Žalba na odluku se dostavlja HSSP u pisanom obliku u roku od 48 sati od najave.

Članak 78.

Žalba se ulaže na odluke nadležnih tijela natjecanja radi zaštite prava i obveza sudionika

natjecanja.

Žalba se podnosi Komisiji za molbe i žalbe, izvan disciplinskog postupka ( u daljnjem tekstu

Komisija) u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, uz predhodno uplaćenu pristojbu, sukladno Odluci o visini pristojbe. U svakoj žalbi treba navesti po kojoj se osnovi ulaže, kao

i članak pravilnika čiji su propisi povrijeđeni.

Nesportski ili uvredljivo napisan prigovor ili žalba se bez razmatranja automatski odbija a protiv podnositelja pokreće se disciplinski postupak.

Članak 79.

Žalbe se mogu uložiti prije početka za vrijeme i nakon završetka natjecanja.

Delegat organizatora mora zapisnički konstatirati točno vrijeme najave žalbe i uručenja.

Članak 80.

Komisija je dužna po uloženoj žalbi otvoriti postupak odmah. Ukoliko komisija raspolaže relevantnim činjenicama, odluku može donijeti najkasnije u roku od 8 dana po prijemu žalbe.

Ukoliko se po žalbi moraju prikupiti činjenice kojima se može donijeti objektivnija odluka,

Komisija će odluku po žalbi donijeti najkasnije u roku 15 dana od dana prijema žalbe.

Kod donošenja odluka, članovi Komisije se mogu uzdržavati od glasovanja.

Odluka Komisije se donosi u pisanom obliku i dostavlja svim strankama u postupku.

Rješenje Komisije za molbe i žalbe HSSP se primijenjuje retroaktivno. Odluka donijeta po komisiji je konačna u redovnom postupku.

Članak 81.

Ako se žalba prihvati, uplaćena taksa se vraća podnositelju žalbe.

Ako podnositelj žalbe odustane od žalbenog postupka u bilo kojem stupnju njenog rješavanja,

taksa na žalbu ne vraća se podnositelju žalbe.

Članak 82.

Ukoliko tijela nadležna za rješavanje prigovora ili žalbi donesu odluku u propisanim rokovima ili se odluka ne zasniva na propisanom postupku i relevantnim činjenicama, prigovor  na žalbu će riješiti IO HSSP a protiv odgovornih tijela podnijet će prijavu o pokretanju disciplinskog postupka.

 

IX  OBJEKTI ZA SINKRONIZIRANO PLIVANJE

 

IX – 1.  Prostor i korištenje

 

 Članak 83.

Objekti za sinkronizirano plivanje na kojima se održava natjecanje raspisano od HSSP mora

osim osnovnih specifikacija određenih FINA pravilnikom, ispunjavati slijedeće uvjete;

–   objekt-plivalište mora biti verificirano od nadležnog tijela HSSP

–   objekt-plivalište mora biti ograđeno sa dovoljno otvorenog i pokrivenog prostora za

smještaj natjecateljica i potrebe rukovodstva natjecanja

–    na objektu-plivalištu moraju biti instalirani sanitarni uređaji, tuševi i pitka voda dovoljnih

kapaciteta sve na odgovarajućem sanitetskom stupnju

–    kapaciteti svlačionica moraju odgovarati broju članova natjecateljica, a svlačionice za

rukovodstvo natjecanja moraju odgovarati broju članova rukovodstva

–   rukovodstvu natjecanja mora se osigurati odgovarajuća prostorija za rad

–   održavanje i čistoća objekta, službenih prostorija i neposredne okoline moraju biti

na odgovarajućem stupnju.

Nadležno tijelo HSSP po potrebi može zahtijevati i ispunjenje dodatnih uvjeta na objektu-

plivalištu.

Članak 84.

Na objektu-plivalištu prostor za gledateljstvo mora biti odvojen ogradom u odnosu na prostore za rukovodstvo natjecanja i prostora za kretanje im smještaj natjecateljki na plivalištu.

Članak 85.

Prostorom za rukovodstvo natjecanja pored vrhovnog suca i delegata organizatora i tajnika

natjecanja, koriste se članovi rukovodstva natjecanja  i sve službene osobe predviđene ovim  pravilnikom, a delegati klubova i natjecateljice samo ako su pozvani.

Prostor osiguran za rukovodstvo natjecanja mora biti širine najmanje pet (5) metara a za bodovne suce se mora osigurati prostor širine najmanje dva (2) metra, (mjereno od ruba bazena).

 

IX – 2.  Verifikacija plivališta

Članak 86.

natjecanja u sinkroniziranom plivanju moraju se održavati samo na objektima-plivalištima koja su verificirana.

Verifikacija objekta-plivališta služi kao dokument kojim se dokazuje da objekt za natjecanje ispunjava uvjete natjecanja propisana pravilima za sinkronizirano plivanje.

Verifikaciju objekta-plivališta izdaje nadležno tijelo HSSP, a sastavni dio verifikacije su

dimenzije bazena sa naznakama dubine i nivoa vode, poprečan presijek, tlocrt i dijagrami

bazena, oznake na dnu i krajevima bazena, položaj gledališta u odnosu na bazen, tip rasvjete,

slobodan prostor za ulaz i izlaz, tip zvučne opreme te vrstu druge opreme ako je potrebna.

Članak 87.

Verifikaciju objekta-plivališta vrši komisija koju imenuje IO HSSP u sastavu;

–   dva predstavnika IO HSSP od kojih je jedan član Zbora sudaca HSSP

–   predstavnik uprave, vlasnika objekta-plivališta

–   osoba gređevinske struke.

Prilikom verifikacije objekta-plivališta, uprava odnosno vlasnik objekta mora Komisiji dati

na raspolaganje izvedbene građevinske nacrte s presjecima bazena. Po izvršenom pregledu

objekta-plivališta, Komisija sastavlja izvješće i s propisanim prilozima dostavlja ga nadležnom tijelu HSSP na konačnu verifikaciju.

Troškove verifikacije objekta-plivališta snosi strana koja je zatražila verifikaciju.

U troškove verifikacije objekta-plivališta uračunavaju se svi materijalni izdaci, a to su putni troškovi članova komisije, dnevnice, smještaj te ostali troškovi koji su nastali kod verifikacije.

Članak 88.

HSSP vodi posebnu evidenciju o objektima koji su verificirani za natjecanja i svake godine

objavljuje popis svih verificiranih objekata-plivališta.

 

X ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Svi sudionici natjecanja u sinkroniziranom plivanju, dužni su poštovati i primjenjivati

odredbe ovog Pravilnika a svako kršenje, nepoznavanje ili neobjektivna primjena Pravilnika,

podliježe disciplinskoj i svakoj drugoj odgovornosti.

Članak 90.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše na isti način i po istom postupku kao i njegovo donošenje.

Članak 91.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika vrši IO HSSP ili ovlašteno tijelo i osoba koje IO HSSP

odredi.

Odredbe FINA Pravila za sinkronizirano plivanje tumaći Zbor sudaca HSSP.

Članak 92.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a njegova primjena počinje s danom prijema

ovog Pravinika u klubove.

 

 

U Zagrebu, 13. srpnja 1997. god.

PREDSJEDNICA HSSP:

Ljerka Ercegović